menu di scelta rapida

torna al menu di scelta rapida

Bandi di gara e contratti

Affidamenti in house

Informativa ai sensi dell'art.37, c1, lett.b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c.1, d.lgs. n. 50/2016

 

Determina n. 15/2024

Determina n. 6/2024

Determina n. 107/2023